EnglishTurkish

Mevzuat

Erzincan Üniversitesi Proje Koordinasyon ve Eğitim Koordinatörlüğü Yönergesi

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu yönergenin amacı; Erzincan Üniversitesine bağlı olarak kurulan Erzincan Üniversitesi Proje Koordinasyon ve Eğitim Koordinatörlüğü faaliyet alanını, amacını, yönetim organlarını, bu organların görevlerini ve çalışma şeklini düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu yönerge; Erzincan Üniversitesine Erzincan Üniversitesi Proje Koordinasyon ve Proje Koordinasyon ve Eğitim Koordinatörlüğü Eğitim Koordinatörlüğü’nün amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu yönerge, aşağıda belirtilen mevzuat ve konuya ilişkin olarak üniversitemiz tarafından hazırlanan ilgili yönergelerde yer alan esaslara dayanılarak hazırlanmıştır.

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu
2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanunu
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolü Kanunu
Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik
Yurtiçinde ve Dışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik
Taşınır Mal Yönetmeliği
Bakanlar Kurulu’nun 2003/6554 Sayılı Kararı eki (Yükseköğretim Kurumları Tarafından, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (f) bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esaslar)
Yükseköğretim Kurumları Bütçelerinde Bilimsel Araştırma Projeleri İçin Tefrik Edilen Ödeneklerin Özel Hesaba Aktarılarak Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi ile Özel Hesabın İşleyişine ilişkin Esas ve usuller

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu yönergede geçen tanımlar aşağıda belirtilmiştir;
Koordinatörlük: Üniversitenin amaçları doğrultusunda proje çalışmaları ve danışmanlık hizmetleri yapmak üzere Rektörlük tarafından oluşturulan koordinatörlükleri,
Üniversite: Erzincan Üniversitesini,
Rektör: Erzincan Üniversitesi Rektörünü,
Senato: Erzincan Üniversitesi Senatosunu,
Proje Yürütücüsü: Projeyi teklif eden, hazırlanmasından ve yürütülmesinden sorumlu olan öğretim üyeleri ile doktora, tıpta/diş hekimliğinde uzmanlık eğitimini tamamlamış olan araştırmacıları,
Araştırmacı: Bilimsel araştırma projesinin yürütülebilmesi için proje yöneticisi tarafından proje ekibinde gösterilen, öğretim elemanları ile proje konusu ile ilgili lisans veya lisansüstü öğrenim görmekte olan öğrenciler ile mezunları,İfade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM
Proje Koordinasyon ve Eğitim Koordinatörlüğü’nün Amaçları ve Faaliyet Alanları

Proje Koordinasyon ve Eğitim Koordinatörlüğü’nün Amaçları

MADDE 5 – (1) Proje Koordinasyon ve Eğitim Koordinatörlüğünün amaçları şunlardır:
1.Yurtiçinden ve yurtdışından proje teklif çağrılarını, tüm ilgili akademisyen ve ilgili birimlere duyurmak,
2.Ulusal ve uluslararası proje hazırlamak isteyen üniversite personeli ve öğrenciler için eğitim ve teşvik faaliyetlerinde bulunmak,
3.Proje hazırlayan veya hazırlayacak ilgili fakülte, enstitü, akademisyen ya da gruplar arası iletişim ve koordinasyonu sağlamak,
4.Proje kaynaklarının doğru ve etkin kullanımını sağlamak için merkezi araştırma laboratuvarlarının (MAL) ve üniversite laboratuvarlarının faaliyetlerini takip etmek, ekipman, cihaz kullanımı envanteri tutmak
5.Yürütülmekte olan projelerin mali ve ayniyat hizmetlerini yerine getirmek ve izlemek,
6.Proje Yönetim Birimi’nin tanıtımı ile ilgili hizmetlerini yürütmek,
7.Projeler ile ilgili bilimsel, mesleki ve eğitsel çalışmalarda bulunmak, danışmanlık ve bilgilendirme hizmetleri vermek,
8.Proje yönetimi süreçlerini izlemek,
9.Kariyer planlaması ve akademik gelişimi desteklemek,
10.Üniversitenin sosyal, bilimsel proje faaliyetlerini nitelik ve nicelik yönünden arttırmak,
11.Üniversite – Sanayi işbirliğini arttırıcı faaliyetlerde bulunmak, üniversite öğretim üyeleri tarafından geliştirilen teknolojilerin sanayi sektöründe transferine ve pazarlanmasına katkıda bulunmak,
12.Sanayi ile daha etkin bir iletişim kurarak, sanayicinin Üniversitede seminerler vermesi, ihtiyaçlarını anlatmasına olanak sağlamak.

Proje Koordinasyon ve Eğitim Koordinatörlüğü’nün Faaliyet Alanları

MADDE 6 – (1) Proje Koordinasyon ve Eğitim Koordinatörlüğü, bu yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen amaçlarını gerçekleştirmek üzere aşağıda yer alan faaliyetlerde bulunur.

a) Proje Koordinasyon ve Eğitim Koordinatörlüğü’nün Eğitim, Danışmanlık ve Yayın Faaliyetleri Şunlardır;

1.Öğretim elemanlarını proje yazma konusunda teşvik etmek, proje hazırlanması ve uygulanması aşamasındaki teknik konularda destek vermek,
2.Erzincan Üniversitesi Proje Koordinasyon ve Eğitim Koordinatörlüğü’nün eğitim ve teşvik faaliyetlerini ulusal ve uluslararası proje ofisleri ile bütünleştirmek,
3.Kaynak araştırma/belirlemek,
4.Öncelikli alan araştırmaları yapmak,
5.Disiplinler arası projeler teşvik ve destek etmek,
6.Eğitim programları ve seminerler düzenlemek (TÜBİTAK’tan proje eğitimi alınması ve eğitim verilmesi…),
7.letişim ve koordinasyon (Sanayi, Merkezi Araştırma Laboratuarı, Fakülte ve diğer birimler) sağlamak,
8.İyi hazırlanmış interaktif WEB sayfası hazırlamak,
9.Proje değerlendirme ve sınıflandırmaları yapmak,
10.Proje takibi (zaman çubuğu, çıktıları) yapmak,
11.Kaynak mevcudiyetini tespit etmek,
12.Hızlı hizmet alımı gerçekleştirmek,
13.Fikri Mülkiyet Haklarını korumak,
14.İdari – mali izleme yapmak,
15.Proje yazımı ve yönetimiyle ilgili ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile iş birliği yapmak, ortak çalışmaları özendirmek, organize etmek, konferans, kongre ve bilimsel toplantılar düzenlemek ve yayın yapmak, tanıtım etkinliklerini koordine etmek,
16.Kamu ve özel kuruluşlara danışmanlık hizmeti vermek,
17.Aşağıda başlıkları gösterilen fon ve proje hibe kaynakları ile ilgili başvuruları üniversite öğretim elemanları, idari personel ve öğrencilere duyurmak, yönlendirmek, proje yazımı konusunda şekil bakımından inceleme ve ayrıca proje koordinasyon, yürütme, raporlama, izleme ve değerlendirme aşamalarında teknik destek sağlamak

a)Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP)
b)TÜBİTAK Projeleri
c)Sanayi Tezleri Programı (SAN – TEZ)
d)KOSGEB
e)İŞKUR
f)Kalkınma Ajansı Destekleri (KUDAKA)
g)Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi (KKYD)
h)AB fonları tarafından finanse edilen tüm hibeler ( MFİB)

b) Proje Koordinasyon ve Eğitim Koordinatörlüğü yönetim faaliyetleri şunlardır :

a) Üniversite adına sunulan proje başvurularının ön değerlendirmesini, idari kontrolünü yapmak, usulüne uygun olarak hazırlanmayan proje başvurularını düzeltilmek üzere ilgili birim, kurum ve öğretim elemanlarına geri göndermek,
b) Ulusal ve uluslararası projelerin, başlatılması, uygulanmasının izlenmesi, raporlandırılmasını ve sonlandırılmasını takip etmek,
c) Gerekli kaynakların temininin sağlanması, proje revizyon yönetimi, proje ortakları ve proje planına göre sözleşmenin ve bütçenin etkin yönetimini sağlamak,
d) Ulusal ve uluslararası proje ya da teknik destek ihalelerinde ortak ya da koordinatör olarak yer alma tekliflerini değerlendirmek ve Rektöre karar hakkında rapor hazırlamak,

c) Proje Koordinasyon ve Eğitim Koordinatörlüğünün BAP yönetimi faaliyetleri BAP yönergesinde belirtilmiştir.

d) Proje Koordinasyon ve Eğitim Koordinatörlüğü diğer faaliyetleri şunlardır:

a) Öğretim elemanlarının çalışma alanlarına ve Üniversitede gerçekleştirilmiş ve gerçekleştirilen projelere ilişkin veritabanları oluşturmak, bu bilgileri ve proje çıktılarını Merkezin web sayfasında yayınlayarak, ilgili kişilerin bu bilgilere ulaşmasını sağlamak,
b) Ulusal ve uluslararası projelerin, başlatılması, uygulanmasının izlenmesi, raporlandırılmasını ve sonlandırılmasını takip etmek,

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları, Görevleri ve Birimleri

Merkezin Yönetim Organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır;
a) Koordinatör
b) Proje Bilgilendirme ve Destek Birimi
c) BAP koordinasyon Birimi
d) Proje Dokümantasyon Birimi
e) İnovasyon Birimi

Koordinatör

MADDE 8 – (1) Rektör tarafından bir Öğretim Üyesi Koordinatör olarak görevlendirilir. Koordinatör Rektör’e bağlıdır.

Koordinatörün Görevleri

MADDE 9- Koordinatörün görevleri şunlardır.
a) Proje Koordinasyon ve Eğitim Koordinatörlüğü temsil etmek
b) Proje Koordinasyon ve Eğitim Koordinatörlüğü idari işlerini yürütmek, gerekli koordinasyon ve denetimi sağlamak, yazışmaları yapmak,
c) Üniversitenin ulusal ve uluslararası kurumlar tarafından finanse edilen Üniversite dışı kaynaklı projelerin yönetimine ilişkin sözleşme taahhütleri çerçevesinde yürütülmesini sağlamak, proje kaynaklarının etkin takibini yapmak, olası değişiklikler konusunda zamanlı ve kapsamlı bilgi akışını temin etmek ve proje raporlarının idari açıdan doğru ve zamanlı olarak üretilmesini sağlamak,

Birimler

MADDE 10 – (1) Proje Koordinasyon ve Eğitim Koordinatörlüğü’nün amaçları doğrultusunda çalışmalar yapmak üzere birimin faaliyet alanları:
A) Proje Bilgilendirme ve Destek Birimi:
a) Yurt içi ve yurt dışı proje teklif çağrılarını, tüm ilgili akademisyen ve birimlere duyurmak
b) Ulusal ve uluslararası projelerin hazırlanmasında araştırıcılara katkı sağlamak.
c) Proje hazırlayan veya hazırlayacak ilgili kişilerin birbirleriyle irtibata geçmelerini sağlamak.
d) Proje sahiplerine, proje hazırlama ve uygulama aşamasında teknik konularda destek vermek,
e) Desteklenen projelerin yürütülmesinde ve mali süreçlerinde proje ekibine rehberlik etmek.
f) Erzincan Üniversitesinde proje kültürünün geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması, için ihtiyaç duyulan eğitimlerin organizasyonunu sağlamak.

B) BAP Koordinasyon Birimi:
a) BAP proje başvurularının değerlendirilmesini sağlamak
b) BAP projelerinin ara ve sonuç raporlarının değerlendirilme işlemlerini yürütmek.
c) BAP proje destekleme ilke ve önceliklerinin belirlenmesi çalışmalarını yürütmek.
d) Desteklenmiş tüm projelerin mali işlemlerini yürütmek.
e) Proje çıktılarını belirtilen formu İnovasyon Birimi’ne ulaştırma.

1.Araştırma veri tabanı oluşturmak.
2.Araştırma performansını ölçmek ve değerlendirmek.
3.Desteklenen proje ürünlerinin takibini yapmak ve sonuçlarını analiz etmek.
4.Araştırma alt yapı kaynaklarının etkinliklerini amacıyla bülten hazırlamak.
5.Birimin web sayfasını güncellemek.

D) İnovasyon Birimi:

a) Proje çıktılarının tespitini sağlayan formu hazırlamak.
b) Hazırlanan araştırma projelerinin uygulamaya aktarımı ve teknoloji transferi konusunda öneri geliştirmek.
c) Proje çıktılarını içeren formu değerlendirerek, proje çıktılarının fikri mülkiyet hakkı taşıyıp taşımadığını belirlemek.
d) Fikri mülkiyet haklarının korunmasını sağlayan hukuki düzenlemeler ve ticarileşme sürecinde proje yöneticisine destek olmak.
Gerekli görülen konularda Rektör tarafından yeni birimler oluşturulur.

(2) Birimlerde, Rektör tarafından, yapılacak çalışmanın niteliğine göre birim koordinatörlerin yanı sıra bu alanlarda uzman kişiler de görevlendirilebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel İhtiyacı

MADDE 11 – (1) Proje Koordinasyon ve Eğitim Koordinatörlüğünün akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı kanunun 13/b-4 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Hüküm Bulunmayan Haller

MADDE 12 – (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Yönerge Üniversite Senatosunun onayı ile yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönerge hükümlerini Erzincan Üniversitesi Rektörü yürütür.