EnglishTurkish

Uluslararasi Fonlar

HORIZON 2020

EUROPEAN UNION (EU) HORIZON 2020 PROGRAMME RESEARCH FUNDING OPPORTUNITIES

Avrupa Birliği 9. Çerçeve Programı olan Ufuk Avrupa ile 2021-2027 yılları arasında 95,5 milyar Avro’luk bütçeyle bilim ve yenilik faaliyetlerinin desteklenmesi hedeflenmektedir.

Ufuk Avrupa bileşenleri altında yer alan küme, alan ve misyonlarda 2021 yılı çağrıları 24 Haziran 2021 tarihi itibariyle açılmıştır. Çağrı duyurularına Avrupa Komisyonunun Fonlama ve İhale Portalı üzerinden çağrı sayfasındaki arama motoru ve ilgili filtreler kullanılarak erişilebilir.

Ufuk Avrupa Nedir?

Ufuk Avrupa Programın amaçları;

  • Avrupa Birliği’ni bilimsel ve teknolojik yönden güçlendirmek,
  • Avrupa’nın yenilik kapasitesini, rekabetçiliğini ve istihdamını yükseltmek, toplum önceliklerini karşılamak,
  • Avrupa’nın sosyoekonomik model ve değerlerini sürdürmektir.

 Ufuk Avrupa Programının yapısı Ufuk2020 Programının yapısına benzer şekilde 3 bileşen altında toplanmaktadır. Bu 3 bileşen Bilimsel Mükemmeliyet, Küresel Sorunlar ve Endüstriyel Rekabet, Yenilikçi Avrupa olarak belirlenmiştir. Alt programların birbiri ve diğer Birlik Programları ile uyumlu ve bütünleyici olması planlanmıştır. Açık bilim ve açık yenilik kavramları Programın bütünü için uygulanacaktır.

https://ufukavrupa.org.tr/en/

 

 

KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIM ARACI (IPA) 


Avrupa Birliği, Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (Instrument for Pre-accession Assistance – IPA) ile, Türkiye’nin politik ve ekonomik reformlarına mali ve teknik destek sağlamaktadır. Bu fonların amacı, Türk mevzuat ve standartlarının AB mevzuat ve standartlarıyla uyumlaştırılması, ilgili makamların katılım sürecinde bu uyumlaştırma çalışmalarını gerçekleştirmesi ve reformları uygulaması için gerekli olan kapasitelerinin oluşturulmasıdır. Böylelikle Türkiye, AB üyeliğiyle birlikte gelen hak ve yükümlülüklere hazırlanmaktadır.

Katılım öncesi fonlarının nihai amacı, vatandaşlara daha iyi fırsatlar sunulması ve vatandaşların AB vatandaşlarıyla eşdeğer standartlara kavuşmasını sağlayarak bireylerin hayatlarını iyileştirmektedir.

2014 – 2020 dönemi için sağlanan IPA mali desteğinin dört ana amacı bulunmaktadır:

Politik reformlara destek;

Ekonomik, sosyal ve bölgesel kalkınmaya destek;

Birlik müktesebatına aşamalı olarak uyum sağlanmasını desteklemek suretiyle faydalanıcı ülkenin, AB üyeliği sebebiyle (gelecekte) ortaya çıkacak yükümlülükleri yerine getirebilme becerisini güçlendirmek;

Bölgesel entegrasyon ve ülkesel işbirliğini güçlendirmek.

Avrupa Birliği, IPA 2014 – 2020 kapsamında Türkiye’ye gösterge olarak 4.453,9 milyon avro tahsis etmiştir. Öncelikle desteklenecek sektörler demokrasi ve yönetişim; hukukun üstünlüğü ve temel haklar; çevre ve iklim faaliyetleri; ulaşım; enerji; rekabet edebilirlik ve inovasyon; eğitim, istihdam ve sosyal politikalar; tarım ve kırsal kalkınma ile bölgesel ve ülkesel işbirliğidir.

Türkiye’nin muhtelif illerinde ve farklı sektörlerdeki IPA destekli projeleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için proje veritabanımızı sorgulayabilirsiniz.

IPA ile ilgili hukuki dayanağı da dahil olmak üzere daha fazla bilgiye Avrupa Komisyonu Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakereleri Genel Müdürlüğüne ait internet sitesinden erişebilirsiniz.