EnglishTurkish

Ulusal Fonlar

Tübitak Başvuru Sihirbazına Ulaşmak İçin Tıklayınız.

Tübitak Destekleri

1-Tübitak Araştırma Destekleri

BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA PROJELERİNİ DESTEKLEME PR.

TÜBİTAK-1001

Amacı, yeni bilgiler üretilmesi, bilimsel yorumların yapılması veya teknolojik problemlerin çözümlenmesi için bilimsel esaslara uygun olan projeler desteklemektir.

HIZLI DESTEK PROGRAMI HIZLI DESTEK PR.

TÜBİTAK-1002

Amacı, üniversitelerde, araştırma hastanelerinde ve araştırma enstitülerinde/istasyonlarında yürütülecek acil, kısa süreli, küçük bütçeli araştırma ve geliştirme projelerine destek sağlamaktır.

ÖNCELİKLİ ALANLAR AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PR.

TÜBİTAK-1003

Amacı, Ulusal Bilim Teknoloji ve Yenilik Stratejisi çerçevesinde belirlenecek öncelikli alanlarda sonuç odaklı, izlenebilir hedefleri olan, ilgili bilim/teknoloji alanlarının dinamiklerini gözeten ve yurt içinde yapılan Ar-Ge projelerini desteklemek ve bu projeler arasında eşgüdüm sağlamaktır. 

ULUSAL YENİ FİKİRLER VE ÜRÜNLER ARAŞTIRMA DESTEK PR.

TÜBİTAK-1005

Amacı; ülkemizde ihtiyaç duyulan, teknolojik dışa bağımlılığımızı azaltacak ve/veya ülkemizin rekabet gücünü artıracak ulusal/uluslararası yeni bir ürün/süreç/yöntem/model geliştirme amacına yönelik uygulamalı araştırma ve/veya deneysel geliştirme projelerinin desteklenmesidir.

KAMU KURUMLARI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME PR.

TÜBİTAK-1007

Kamu kurumlarının Ar-Ge ile giderilebilecek ihtiyaçlarının karşılanmasına ya da sorunlarının çözümüne yönelik 1007 Programına sunulan projeler iki Araştırma Destek Grubu tarafından desteklenmektedir. •KAMAG -Kamu Araştırmaları Destek Grubu •SAVTAG -Savunma ve Güvenlik Teknolojileri Araştırma Destek Grubu

ULUSAL GENÇ ARAŞTIRMACI KARİYER GELİŞTİRME PR.

TÜBİTAK-3501

Amacı; kariyerlerine yeni başlayan doktoralı genç bilim insanlarının çalışmalarını proje desteği vererek teşvik etmektir. 21. yüzyılın akademik önderliğini yüklenecek genç araştırmacıların çalışmaları desteklenerek, hem genç bilim insanlarının kariyerlerini araştırmacı ve eğitimci olarak en iyi şekilde sürdürmeleri, hem de bilimsel düzeyimizin geliştirilmesi ve bilimin ülke kalkınmasındaki rolünün artırılması amacına yönelik bir programdır.

BİLİM MERKEZİ KURULMASI DESTEK PR.

TÜBİTAK-4003

TÜBİTAK’ın genel misyonu; “Ülkemizin rekabet gücünü ve refahını artırmak ve sürekli kılmak için; toplumun her kesimi ve ilgili kurumlarla işbirliği içinde, ulusal önceliklerimiz doğrultusunda bilim ve teknoloji politikaları geliştirmek, bunları gerçekleştirecek altyapı ve araçları oluşturmaya katkı sağlamak, araştırma ve geliştirme faaliyetlerini desteklemek ve yürütmek, bilim ve teknoloji kültürü oluşturmakta öncü rol oynamaktır”. Bu misyona uygun olarak Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kararı ile Bilim ve Toplum Proje Destekleme Programı başlatılmıştır

TÜBİTAK-İKİLİ PROJE DESTEKLERİ

Bilim ve teknoloji alanında çeşitli ülkelerle hükümetler arası ya da kurumlar arası düzeyde imzalanan ikili işbirliği anlaşmaları mevcuttur. Söz konusu anlaşmalar çerçevesinde ortak araştırma projeleri desteklenmekte ve izlenmekte, ortak bilimsel toplantılar, uzman değişimleri, çalışma ziyaretleri v.b gibi etkinliklere maddi destek sağlanmaktadır

2-Tübitak Bilim İnsanı Destekleme Programları

KONUK VEYA AKADEMİK İZİNLİ (SABBATİCAL) BİLİM İNSANI DESTEKLEME P

TÜBİTAK-2221

Bu program ile, •Yurt dışındaki üniversitelerde (en az doktora dereceli) •Yurt dışındaki kamu/özel araştırma kuruluşlarında (5 yıl sektör deneyimine sahip) çalışmakta olan Türk/yabancı seçkin bilim insanlarının Türkiye’ye getirilerek kamu veya özel sektör kurum ve kuruluşlarında •Araştırma yapma •Konferans/kongre/çalıştay düzenleme, seminer verme •Ders verme •Ortak proje yazma, vb. gibi her türlü akademik çalışma ve Ar-Ge faaliyetlerini gerçekleştirmesine destek verilmektedir.

YURDA DÖNÜŞ ARAŞTIRMA BURS PROGRAMI

TÜBİTAK-2232

2232 Yurda Dönüş Araştırma Burs Programı kapsamında yurtdışında yaşayan başarılı Türk araştırmacıların Türkiye’ye dönmelerini teşvik etmek ve çalışmalarını yurt içinde sürdürebilmeleri için destek verilmektedir.

ULUSLARARASI DENEYİMLİ ARAŞTIRMACI DOLAŞIMI DESTEK PROGRAMI

TÜBİTAK-2236

Türkiye’nin araştırmacılar için cazibe merkezi haline getirilmesi hedefine katkı sağlamak amacıyla, TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı, Avrupa Birliği’nin katkısını da alarak; 100 deneyimli bilim insanına/araştırmacısına •Türkiye’deki üniversiteler, kamu-Ar-Ge birimleri ve sanayi kuruluşlarında kadrolu istihdam edilmesine, •araştırma yapmalarına olanak sağlamaktadır.

3-Tübitak Etkinlik Düzenleme Destekleri

PROJE PAZARLARI DESTEKLEME PROGRAMI

TÜBİTAK-1503

•Somut Ar-Ge düşünce ya da proje önerilerine sahip olup, bunları gerçekleştirmek için kendi yetenekleri dışında başka uzmanlık alanlarında katkıya gereksinim duyan, •proje öneri veya sonuçlarına ilişkin talep varlığını araştıran, •arz edilen proje işbirliği önerilerine teknolojik veya finansal katkıda bulunmak isteyen, üniversite, araştırma ve özel sektör kuruluşlarından temsilcilerin bir araya gelerek aktif katılımları ile projelerini birbirlerine tanıtmaları yoluyla işbirliği olanaklarına ortam oluşturulmasına yönelik düzenlenen ulusal ve/veya uluslar arası etkinliklerdir.

YURT İÇİ BİLİMSEL ETKİNLİKLERİ DESTEKLEME PROGRAM

TÜBİTAK-2223/B

Program kapsamında, Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Teknoloji, Tıbbi Bilimler, Tarımsal Bilimler, Sosyal ve Beşeri Bilimler alanlarında kamu kurum/kuruluşları ve üniversiteler ile özel hukuk tüzel kişilikleri ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları himayesinde yurt içinde düzenlenen ulusal, uluslararası katılımlı ve uluslararası nitelikli; kongre, kolokyum, sempozyum ve çalıştay türü etkinlikler için kısmi destek verilmektedir.

ÇOK KATILIMLI ULUSLARARASI ETKİNLİK DÜZENLEME DESTEĞİ

 

TÜBİTAK-2223/C

Program kapsamında, Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Teknoloji, Tıbbi Bilimler, Tarımsal Bilimler, Sosyal ve Beşeri Bilimler alanlarında kamu kurum/kuruluşları ve üniversiteler ile özel hukuk tüzel kişilikleri ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları himayesinde yurt içinde düzenlenen uluslararası nitelikli kongre, kolokyum ve sempozyum türü etkinliklerin düzenlenmesi için kısmi destek verilmektedir..

İŞBİRLİĞİ VE ÖNCELİKLİ ALANLARLA İLGİLİ ETKİNLİK DÜZENLEME DESTEĞİ

TÜBİTAK-2223/D

Program kapsamında, Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Teknoloji, Tıbbi Bilimler, Tarımsal Bilimler, Sosyal ve Beşeri Bilimler alanlarında, kamu kurum/kuruluşları ve üniversiteler ile özel hukuk tüzel kişilikleri ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları himayesinde, “2014 Türk-Alman Bilim Yılı” çerçevesinde iki ülke arasında bilimsel ve teknolojik işbirliğini geliştirmeyi hedefleyen ortak araştırma projeleri geliştirme ve işbirliğinde ortak öncelikli alanlar belirlemeye yönelik yurtiçinde düzenlenen çalıştay ve seminerlere destek verilecektir.

PROJE EĞİTİMİ ETKİNLİKLERİ DESTEKLEME PROGRAMI

TÜBİTAK-2237

Yeterliliğini almış ve tezinin son aşamasındaki doktora öğrencileri ile araştırmacılara, ulusal proje çağrılarına yönelik olarak proje yazma süreci, bu süreçte yer alan bilimsel yaklaşımlar, proje yönetimi, bütçelendirilmesi ve değerlendirme aşamasında göz önünde bulundurulması gereken hususlar ile katılımcıların aktif olarak katıldığı uygulamalı araştırma projesi hazırlama tekniklerinin öğretilmesine yönelik, Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Teknolojik Bilimler, Tıbbi Bilimler, Tarımsal Bilimler, Sosyal Bilimler ve Beşeri Bilimler alanlarında yurt içinde kurum/kişilerce düzenlenmesi planlanan etkinliklere kısmi destek sağlanmaktadır.

DOĞA EĞİTİMİ VE BİLİM OKULLARI

TÜBİTAK-4004

Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Çağrısı, bilginin topluma anlaşılır bir biçimde aktarılmasını, bunu yaparken de bilginin mümkün olduğunca görselleştirilerek, etkileşimli uygulamalarla desteklenmesini amaçlar. Projelerde katılımcılara, olabildiğince fazla bilgi aktarılması değil, basit bilimsel olguları fark etmeleri sağlanarak, merak duygularının, araştırma, sorgulama ve öğrenme isteklerinin tetiklenmesi önem arz etmektedir.

BİLİM VE TOPLUM YENİLİKÇİ EĞİTİM UYGULAMALARI

TÜBİTAK-4005

Bilim ve Toplum Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Çağrısı, öğretmenlere; öğrencilerde ve toplumda bilime ve bilimsel konulara ilişkin olumlu tutum geliştirilmesi amacıyla, kendi branşlarına ve genel olarak öğretmenlik mesleğine özgü yenilikçi yaklaşım, strateji, yöntem ve tekniklerin etkileşimli olarak kazandırılmasını amaçlar.

TÜBİTAK BİLİM FUARLARI DESTEKLEME PROGRAMI

TÜBİTAK-4006

TÜBİTAK Bilim Fuarları, 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılı için 1 Şubat-20 Mayıs 2014 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılında toplam 1000 okulda TÜBİTAK Bilim Fuarı düzenlenmesi hedeflenmekte olup her il için belirli sayıda asil ve yedek kontenjan ayrılmıştır.

4-Tübitak Etkinlik Katılım Destekleri

YURT DIŞI BİLİMSEL ETKİNLİKLERE KATILMA DESTEĞİ PROGRAMI

TÜBİTAK-2224/A

Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Teknoloji, Tıbbi Bilimler, Tarımsal Bilimler, Sosyal Bilimler ve Beşeri Bilimler alanlarında Türkiye’de lisansüstü eğitim ve/veya araştırma ile doktora sonrası çalışmalar yapan bilim insanlarına Türkiye’den yurt dışı bilimsel etkinliklere katılmaları için kısmi destek verilecektir.

5-Tübitak Burs Destekleri

YURT İÇİ DOKTORA SONRASI ARAŞTIRMA BURS PROGRAMI

TÜBİTAK-2218

Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Teknoloji, Tarımsal Bilimler, Sosyal Bilimler ve Beşeri Bilimler alanlarında doktorasını ya da Tıbbi Bilimlerde doktora veya uzmanlığını alan ve doktora/uzmanlık derecesini aldığı üniversitenin bulunduğu ilin dışında bir kurumda doktora/ uzmanlık sonrası araştırma yapacak/yapıyor olan araştırmacılara burs verilmektedir.

YURT DIŞI DOKTORA SONRASI ARAŞTIRMA BURS PROGRAMI

TÜBİTAK-2219


Doktorasını ya da Tıbbi Bilimlerde doktora ya da uzmanlığını almış araştırmacıların/bilim insanlarının araştırmalarını yurt dışında yürütebilmeleri için destek verilmektedir.

BAKANLIK VE AJANSLAR

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
KALKINMA AJANSLARI
ULUSAL BOR ENSTİTÜSÜ